รถแทรกเตอร์ B series

B series       แทรกเตอร์รุ่นบี ที่สุดสำหรับงานบำรุงรักษาทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานกำจัดวัชพืช พ่นฮอร์โมนไถพรวนดิน สับคลุกใบอ้อยหรือแม้แต่การปรับหน้าดิน ที่มาพร้อมขุมพลังจากเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ภายใต้มาตรฐานการใช้งาน เทียบเท่าแทรกเตอร์รุ่นใหญ่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งานสำหรับเกษตรกรไทยโดยเฉพา

B series ລົ ດແຊກເຕີ ຮຸ່ ນບີ ທີ່ ສຸ ດສໍ າຫ ັ ບການບໍ າລຸ ງຮັ ກສາທາງກາຮກະສິ ກໍ າ ບໍ່ ວ່ າຈະເປັ ນການ ກໍ າຈັ ດວັ ດສະພື ດ ສີ ດຮໍ ໂມນ ໄຖພວນດິ ນ ສັ ບພວນໃບອ້ ອຍ ຫ ື ກາຮປັ ບຫໜ້ າດິ ນທີ່ ມາພ້ ອມພະລັ ງງານ ຈາກເຄື່ ອງຈັ ກນໍ້ າມັ ນກາຊວນຄ ໂບຕ້ າ ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານການໃຊ້ ທຽບເທ່ າລົ ດແຊກເຕີ ຮຸ່ ນໃຫຍ່ ເໝ າະກັ ບຄວາມຕ້ ອງການທັ ງຫມົ ດສໍ າລັ ບຊາວກະສິ ກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນກະສິ ກອນໄທລາວ.

image040
แทรกเตอร์ B2440
image041
แทรกเตอร์ B2140
image042
แทรกเตอร์ B2140 พร้อมโครงกันอ้อย
image044
แทรกเตอร์ B2140
image043
แทรกเตอร์ B2140

ประสิทธิภาพ

image045

เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น D1105-E2-D22T แบบ E-TVCS 3 สูบขนาด 1,123 ซีซี ให้แรงบิดสูง ประหยัดน้ำมันสูง

ເຄື່ ອງຈັ ກນໍ້ າມັ ນກາຊວນ ຮຸ່ ນ D1105-E2-D22T ແບບ E-TVCS 3 ສ ບ. ຂະໜາດ 1,123 cc. ຊ່ ວຍໃຫ້ ແຮງບິ ດສ ງແລະປະຫຍັ ດນໍ້ າມັ ນ.

image046

ระบบเกียร์9 เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ถอยหลัง ด้วยช่วงเกียร์ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกใช้เกียร์ได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย ในสภาพพื้นดินที่แตกต่างกัน โดยมีความเร็วในการเดินทางสูงสุด 18.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ລະບົ ບສາຍສົ່ ງຕົ້ ນຕໍ ຫ ັ ກ 9 ອັ ນ ໄປດ້ ານໜ້ າ, 3 ອັ ນ ຖອຍຫ ັ ງ, ເກຍທີ່ ເພີ່ ມມາກຂ ້ ນນີ້ ສາມາດເລື ອກໃຊ້ ເກຍໄດ້ ຢ່ າງເໝາະສົ ມກິ ບອຸ ບປະກອນຕໍ່ ພ່ ວງທີ່ ຫ າກຫ າຍ. ໃນສະພາບດິ ນທີ່ ແຕ່ ງຕ່ າງກັ ນ ສາມາດ ເລື ອກຄວາມເຮັ ວໃນການເດິ ນທາງໄດ້ ສ ງສຸ ດ 18.8 km/hrs.

image047

คันเกียร์พีทีโอ 2 ระดับเลือกใช้เกียร์พีทีโอให้เหมาะสมกับทุกรูปแบบการใช้งาน โดยมีความเร็วรอบให้เลือกถึง 2 ระดับ คือ 540 และ 960 รอบต่อนาที ด้วยเกียร์พีทีโอที่ 960 รอยต่อนาที จะช่วยปั่นดินได้ละเอียดขึ้น

ຄັ ນເກຍ PTO 2 ລະດັ ບ ສາມາດເລື ອກໃຊ້ ເກຍໃຫ້ ເໝາະສົ ມກັ ບທຸ ກຮ ບແບບການນ າໃຊ້ .ຄວາມໄວ ເປັ ນທາງເລື ອກຂອງສອງລະດັ ບ ຄື 540 ແລະ 960 ຮອບຕໍ່ ນາທີ . ເຄື່ ອງມື ເກຍ PTO 960 ຮອບຕໍ່ ນາທີ ສາມາດຊ່ ວຍປັ່ ນດິ ນລະອຽດມາກຂ ້ ນ.

image048

พวงมาลัยเพาเวอร์หมุนเลี้ยวง่าย เบาแรง ควบคุมทิศทางได้ดั่งใจ วงเลี้ยวแคบเพียง 2.1 เมตร ทำให้กลับหัวงานง่าย

ພວງມາໄລສະເພົ າເວີ ໝຸ ນລ້ ຽວງ່ າຍ, ລົ ດພະລັ ງງານ, ຄວບຄຸ ມໄດ້ ຕາມໃຈ. ວົ ງລ້ ຽວແຄບພຽງ 2.1 m. ຊ່ ວຍໃຫ້ ກັ ບຫັ ວງານງ່ າຍ.

image049

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อเพิ่มแรงฉุดลากในการทำงาน ลดปัญหาการติดหล่มและปัญหาล้อฟรีขณะทำงาน พร้อมซีนกันน้ำ 2 ชั้น หมดห่วงเรื่อง การทำงานในนาน้ำ

ລະບົ ບຂັ ບເຄື່ ອນ 4 ລໍ້ ເພື່ ມແຮງລາກໃນການເຮັ ດວຽກ. ລົ ດການຕິ ດຫ ່ ມແລະປັ ນຫາລໍ້ ໝຸ ນຢ ່ ທີ່ ເດິ ມ ພ້ ອມຊີ ນກິ ນນໍ້ າ 2 ຊັ້ ນ. ບໍ່ ມີ ຄວາມກັ ງວົ ນກ່ ຽວກັ ບກາຮເຮັ ດວຽກໃນນານໍ້ າ.

ความสะดวกสบาย  /  ສະດວກສະບາຍ

 image050

หน้ากว้างรถด้วยความกว้างหน้ารถเพียง 101.5 เซนติเมตร ทำงานบำรุงรักษาในร่องอ้อยได้ดี

 ລົ ດກ້ ວາງທີ່ ມີ ລົ ດພຽງແຕ່ 101.5 cm. ການເຮັ ດວຽກບໍ າລຸ ງຮັ ກສາໃນ soundtrack ອ້ ອຍໄດ້ ເຊັ່ ນດຽວກັ ນ.

image051

ฝากระโปรงแบบชิ้นเดียวเปิดง่ายเพียงแค่ปิด เพิ่มความสะดวกสบาย ในการดูแลรักษาหม้อน้ำและกรองอากาศ

ຝາກະໂປງຫນ ່ ງສິ້ ນ, ໂດດເດ່ ນແລະສວຍງາມ, ພ້ ອມກິ ບໂຊ້ ກອັ ບຊ່ ວຍຍົ ກຝາກະໂປງໃນການເປີ ດ. ບໍ າ ລຸ ງຮັ ກສາໄດ້ ງ່ າຍ

image052

พื้นที่ขับขี่กว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่ ทำงานไม่เมื่อยล้า ด้วยพื้นที่ขับขี่กว้างถึง 82.5 เซนติเมตร

ການເພີ່ ມຂ ້ ນໃນການຂັ ບລົ ດສະດວກສະບາຍໃນຂະນະທີ່ ຂັ ບລົ ດ. ເຮັ ດວຽກບໍ່ ມີ ຄວາມເຫນື່ ອຍລ້ າ ກັ ບ ເຂດພື້ ນທີ່ ການຂັ ບລົ ດກ້ ວາງເຖື ງ 82.5 cm.

image053

เบาะที่นั่งเพิ่มความนุ่ม ลดแรงกระแทกจากการทำงานในสภาพพื้นที่ขรุขระ ปรับระดับได้ถึง 3 ระดับเพื่อความเหมาะสมกับสรีระผู้ใช้งาน

ທີ່ ນັ່ ງຊະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດປັ ບໄດ້ , ລົ ດແຮງກະແທກຈາກການເຮັ ດວຽກໃນພື້ ນທີ່ ຂຸ ຂະ ປັ ບລະດັ ບໄດ້ 3 ລະດັ ບ ເພື່ ຄວາມສະດວກໃນການເຮັ ດວຽກ.

รถแทรกเตอร์รุ่น L series  

L series        แทรกเตอร์รุ่นแอล ตอกย้ำความมั่นใจ ด้วยคำยืนยันจากเกษตรกรผู้ใช้งานจริงแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นแอล มาพร้อมแรงม้าที่หลากหลายรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น งานนา, ไร่ และสวน

L series ລົດແຊກເຕີຮຸ່ນແອນ ຕອກຍ້ໍາຄວາມຫມັ້ນໃຈ. ມີຊົມເຊີຍຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງຊາວກະສິກອນລົດແຊກເຕີຄູໂບຕ້າຮຸ່ນແອນທີ່ມາພ້ອມລະດັບຄວາມແຮງມ້າຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ການໃຊ້ວຽກການຄຸ້ມຄອງບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົ້າ, ກະສິກໍາແລະສວນ.

 

 

 

L Series

 

ประสิทธิภาพ / ການປະຕິບັດ

 

 image059

 

เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นแอลสเปเชียล สามารถเดินหน้าถอยหลัง โดยไม่ต้องหยุดรถ ด้วยระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางซินโครชัทเทิล สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยตำแหน่งอยู่ใต้พวงมาลัย สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ง่าย ทำงานได้คล่องตัว รวดเร็ว

 

ຍ່າງຖອຍຫລັງໂດຍບໍ່ມີການຢຸດການລົດໄຖນາຄູໂບຕ້າຮຸ່ນແອນພິເສດ. ຍ່າງຖອຍຫລັງໂດຍບໍ່ມີກາoຫຍຸດພັກ. ຂາກລະບົບເກຍປ່ຽນແປງທິດທາງຊິນໂຕຊັດເຕ່ອ. ສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງຕ່ໍາກວ່າພວງມາໄລ. ສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງມືໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການເຮັດວຽກການປ່ຽນແປງໄວ

 

image060

 

วงเลี้ยวแคบ กลับหัวงานง่าย รวดเร็ว เบาแรงวงเลี้ยวแคบเพียง 2.5 ม.* สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดที่ต้องเลี้ยว หรือกลับหัวงานบ่อยๆ อีกทั้งยังควบคุมพวงมาลัยได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เบาแรง ด้วยพวงมาลัยแบบเพาเวอร์

 

ວົງລ້ຽວແຄບຊ່ວຍໃຫ້ກັບຫັວງານງ່າຍ ວົງລ້ຽວແຄບພຽງ 2.5 m. ຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ຈຳກັດສຳຫຼັບກາຮລ້ຽວ ຫຼື ກັບหัวເລື້ອຍໆ ລວມທັ້ງ ການຄວບຄຸມພວງມາໄລງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ລົດພະລັງງານດ້ວຍພວງມາໄລສະເພົາເວີ

 

image061

 

ลุย สมบุกสมบัน ทำงานได้ต่อเนื่องแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นแอลสเปเชียล มีน้ำหนัก ความสูงใต้ท้องรถและแรงม้าที่สมดุล ทำให้สามารถทำงานได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลุยหล่ม การข้ามคันนาสูง หรือการไถในไรที่สมบุกสมบันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ລຸຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລົດແຊກເຕີຄູໂບຕ້າ ຮຸ່ນແອນພິເສດ. ນ້ຳໜັກ, ຄວາມສູງ, ດ້ານລ່າງລົດແລະແຮງມ້າທີ່ສົມດູນ. ມັນສາມາດເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ທັງຫມົດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂດຍຜ່ານການຕົມ. ໃນທົ່ວລະດັບຄວາມສູງສັນຕາມລວງຍາວ ຫຼື ການໄຖທົ່ງນາໃນສະພາບແວດລ້ອມຂຸຂະ ແລະສາມາດປະຕິບັດງານປະສິດທິຜົນ.

 

image062

 

หลากหลายในการใช้งานด้วยจำนวนเกียร์ 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลังและความเร็วเกียร์ในแต่ละช่วงที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมของแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นแอลสเปเชียล สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ลงตัว