พฤษภาคม 08 2016 0comment
df

เกษตรน่ารู้

การปลูกอ้อย ปลูกข้าว

 1. การระเบิดดินดาน ไถด้วยริปเปอร์ เพื่อทำลายชั้นดินดาน เพื่อปิดช่องรับน้ำฝน เพื่อการไหลของน้ำฝนลงด้านล่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่การเจริญเติบโตของรากอ้อย

 1. การไถกลบพืชปุ๋ยสด และวัชพืช ไถกลบพืชปุ๋ยสด หรือวัชพืชด้วยผานบุกเบิกหรือผานพรวน ครั้งให้ดินพลิกกลบวัชพืช

ทำในช่วงที่ดินมีความชื้น เพื่อไถกลบพืชปุ๋ยสด หรือวัชพืชให้อยู้ใต้ดินเพื่อเร่งอัตราการย่อยสลายของพืชปุ๋ยสด เพื่อเพิ่มให้พื้นที่พร้อมต่อขั้นตอนการปลูกต่อไป

 1. การพรวนดินก่อนปลูก ใช้จอบหมุนสำหรับดินแห้ง ไถปั่นดิน 1 ครั้ง ให้รอยไถต่อรอบ ราบเรียบ ไม่เป็นคลื่น เพื่อย่อยดินให้ละเอียด และปรับหน้าดินให้เรียบ เพื่อกำจัดวัชพืข ก่อนขั้นตอนการปลูก เพื่อให้พื้นที่เหมาะต่อการใช้เครื่องปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 2. การปลูกและการปุ๋ย ครั้งที่ 1 (ปุ๋ยรองพื้น) ปลูกด้วยเครื่องปลูกแบบแถวคู่ ใช้ปุ๋ยสูตร อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อควบคุมระยะการปลูกความลึกของท่อนพันธุ์ การวางท่อนพันธุ์ เพื่อปรับระยะร้องปลูก เพื่อใช้แทรกเตอร์รุ่นเล็กเข้าดูแลแปลง
 3. การฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืชแบบก่อนงอก ใช้สารป้องกันวัชพืชก่อนงอกแบบคุมดินแห้ง ฉีดพ่นให้ละอองควบคุมผิวดินให้สม่ำเสมอ ฉีดพ่นเมื่อลมสงบ เอป้องกันวัชพืชที่งอกมาจากเมล็ด เหมาะกบพื้นที่มีปัญหาวัชพืชระบาด
 4. การใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2 พูนโคนอ้อยพรวนดินกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยคำนวณสูตร และอัตราปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดิน ใสปุ๋ยโดยให้เครื่องพรวนระหว่างแถวพร้อมโรยปุ๋ยต่อพ่วง การพูนโคน ปรับพรวนระหว่างแถว  6 จาน พร้อมโรยปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้อ้อยในช่วงย่างปล้อง และกำจัดวัชพืช พูนโคนกออ้อยเพื่อป้องกันอ้อยล้ม และเพิ่มอากาศในดิน
 5. การพวนดิน กำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย โดยใช้จอบหมุนต่อพ่วงแทรกเตอร์รุ่น B ปั่นย่อยกลบวัชพืช และพรวนหน้าดินให้ละเอียด ปั่นจอบหมุนให้อยู่กึ่งกลางระหว่างแถวอ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชด้วยวิธีไถกลบ ลดการใช้สารเคมี เพิ่มอากาศในดิน เพื่อการเจริญเติบโตของราก เพื่อปิดหน้าดิน ลดการสูญเสียความชื้นดิน
 6. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 โดยคำนวณสูตร และอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และระยะการเจริญเติบโตของอ้อย ใส่ปุ๋ยโดยใช้เครื่องฝังปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้อ้อยในช่วงสะสมน้ำตาล เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ย และควบคุมอัตราการใส่ปุ๋ยให้สม่ำเสมอ
 7. การรวนดิน กำจัดวัชพืช ใช้จอบหมุนพรวนหน้าดินให้ละเอียด ปั่นจอบหมุนให้อยู่กึ่งกลางระหว่างแถวอ้อย เพื่อปิดรอยเครื่องฝังปุ๋ยเพื่อกำจัดวัชพืช เพิ่มอากาศในดินและปิดความชื้นในดิน
 8. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวที่อายุ ไม่เกิน 14 เดือน เพื่อที่จะได้ผลผลิตตามที่เหมาะสม

 

aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-1-version-2

1 . Select healthy sugar cane plants. Sugar cane is easiest to find during the harvest season, in late summer and early fall. If you can’t find sugar cane plants at your local garden center, it can often be found at roadside stands and farmer’s markets. Asian groceries also often stock sugar cane plants.

 • Look for long, thick stems, which are more likely to produce healthy new plants.

 • The stems have joints, and a new plant will sprout from each one. Keeping this in mind, buy as many stems as you need to produce the size crop you want

 

aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-2-version-2

2 . Split the sugar cane stems into foot-long pieces. Leave three to four joints per piece, to make it more likely that each piece will produce a few sprouts. If the stems have any leaves or flowers, go ahead and remove them.

 aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-3-version-2

3 . Dig furrows in a sunny planting spot. Sugar cane stems are planted horizontally on their sides, in four-inch deep furrows, or trenches. They need full sun, so choose an area that isn’t shaded. Dig furrows long enough to fit each piece of cane you’re planting, and space the furrows one foot apart.

 • Use a spade or hoe, rather than a shovel, to make it easier to dig the furrows.

 • Large scale sugar farmers ideally have more sophisticated equipment to dig these furrows.

 

aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-4-version-2

 

4 . Moisten the furrows. Use a hose to lightly moisten the furrows to prepare them for the sugar cane. Make sure the water has drained and there are no remaining puddles before you plant.

 

aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-5-version-2

 

5 . Plant the sugar cane. Place the stems horizontally into the furrows. Cover them with soil. Do not plant stems upright, or they will not grow.

aid955688-900px-plant-sugar-cane-step-6-version-2

 

6 . Wait for the sugar cane to grow. In the spring, usually in April or May, shoots will start to grow from the nodes of the stems. You’ll see them breaking through the soil to form individual sugar cane stalks, which will grow quite tall by summer’s end.


How is rice grown

 

Seed quality and selection

Seed is a living product that must be grown, harvested, and processed correctly in order to realize the yield potential of any rice variety. Good quality seed can increase yields by 5-20%. Using good seed leads to lower seeding rates, higher crop emergence, reduced replanting, more uniform plant stands, and more vigorous early crop growth. Vigorous growth in early stages reduces weed problems and increases crop resistance to insect pests and diseases. All of these factors contribute to higher yields and more productive rice farms.

Good seed is pure (of the chosen variety), full and uniform in size, viable (more than 80% germination with good seedling vigor), and free of weed seeds, seed-borne diseases, pathogens, insects, or other matter.

Choosing seed of a suitable variety of rice that suits the environment it will be grown in and ensuring the seed choosen of that variety is of the highest possible quality is the essential first step in rice production

Land preparation

Before rice can be planted, the soil should be in the best physical condition for crop growth and the soil surface is level. Land preparation involves plowing and harrowing to ‘till’ or dig-up, mix and level the soil.

Tillage allows the seeds to be planted at the right depth, and also helps with weed control. Farmers can till the land themselves using hoes and other equipment or they can be assisted by draft animals, such as buffalo, or tractors and other machinery.

Next, the land is leveled to reduce the amount of water wasted by uneven pockets of too-deep water or exposed soil. Effective land leveling allows the seedlings to become established more easily, reduces the amount of effort required to manage the crop, and increases both grain quality and yields.

Crop establishment

The two main practices of establishing rice plants are transplanting and direct seeding.

Transplanting  is the most popular plant establishment technique across Asia. Pre- germinated seedlings are transferred from a seedbed to the wet field. It requires less seed and is an effective method to control weeds, but requires more labor. Seedlings may be transplanted by either machine or hand.

Direct seeding involves broadcasting dry seed or pre-germinated seeds and seedlings by hand or planting them by machine. In rainfed and deepwater ecosystems, dry seed is manually broadcast onto the soil surface and then incorporated either by ploughing or by harrowing while the soil is still dry. In irrigated areas, seed is normally pre- germinated prior to broadcasting.

 

Water use and management

Cultivated rice is extremely sensitive to water shortages. To ensure sufficient water, most rice farmers aim to maintain flooded conditions in their field. This is especially true for lowland rice. Good water management in lowland rice focuses on practices that conserve water while ensuring sufficient water for the crop.

In rainfed environments when optimal amounts of water may not be available for rice production, a suite of options are available to help farmers cope with different degrees and forms of water scarcity. It includes sound land preparation and pre-planting activities followed by techniques such as saturated soil culture, alternate wetting and drying, raised beds, mulching, and use of aerobic rice that can cope with dryer conditions.

 

Nutrient management

At each growth stage, the rice plant has specific nutrient needs. This makes nutrient management a critical aspect of rice farming.

The unique properties of flooded soils make rice different from any other crop. Because of prolonged flooding in rice fields, farmers are able to conserve soil organic matter and also receive free input of nitrogen from biological sources, which means they need little or no nitrogen fertilizer to retain yields. However, farmers can tailor nutrient management to the specific conditions of their field to increase yields.

 

Crop health

The rice plant has a wide array of ‘enemies’ in the field. These include rodents, harmful insects, viruses, diseases, and weeds. Farmers manage weeds through water management and land preparation, by hand weeding, and in some cases herbcide application. Understanding the interactions among pests, natural enemies, host plants, other organisms, and the environment allows farmers to determine what if any pest management may be necessary.

Avoiding conditions that allow pests to adapt and thrive in a particular ecosystem helps to identify weak links in the pests’ life cycle and therefore what factors can be manipulated to manage them. Retaining natural ecosystems such that predators and natural enemies of pests and diseases are kept in abundance can also help keep pest numbers down.

 

Harvest

Harvesting is the process of collecting the mature rice crop from the field. Depending on the variety, a rice crop usually reaches maturity at around 105–150 days after crop establishment. Harvesting activities include cutting, stacking, handling, threshing, cleaning, and hauling. Good harvesting methods help maximize grain yield and minimize grain damage and deterioration.

Harvesting can be done manually or mechanically:

Manual harvesting is common across Asia It involves cutting the rice crop with simple hand tools like sickles and knives. Manual harvesting is very effective when a crop has lodged or fallen over, however it is labor intensive. Manual harvesting requires 40 to 80 hours per hectare and it takes additional labor to manually collect and haul the harvested crop.

Mechanical harvesting using reapers or combine harvesters is the other option, but not so common due to the availability and cost of machinery. Following cutting the rice must be threshed to separate the grain from the stalk and cleaned. These processes can also be done by hand or machine.

 


การส่งเสริมเกษตรกรที่มีรถไถนา รถแทรกเตอร์

ปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรกลับประสบปัญหาในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งนามีขนาดเล็ก ส่งผลให้เครื่องจักรกลการเกษตรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เสียน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุ เครื่องจักกลสึกหรอเร็วและสูญเสียเวลาในการทำงาน

ดังนั้นสยามคูโบต้าจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการขยายแรงงานในภาคอีสาน โดยมีแนวความคิดในการส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคอีสานทำการขยายแปลงนาของตนเอง ให้มีขนาดเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มี รถแทรคเตอร์ รถไถคูโบต้ามือสอง , รถไถมือสอง ทำการปรับขยายแปลงนาของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการปรับขยายแสนนาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจดูสภาพแปลงนาที่ต้องการขยายแปลงนาด้วยการตรวจสภาพความสูงต่ำของแปลงนา มีอยู่ 2 วิธีได้แก่ การใช้กล้องส่องวัดระดับความแตกต่างของแปลงนา และการใช้สายตาในการวัดระดับความแตกต่างของแปลงนา  การวัดความแตกต่างของระดับแปลงนา และขั้นตอนการวัดระดับความแตกต่างของแปลงนาด้วยกล้องสำรวจ

1 กำหนดการติดกล้องวัดระดับและมุมใดมุมหนึ่งที่สามารถมองเห็นแปลงนาในตัวแปร

2 ตั้งกล้องให้ได้แนวระดับพอดีโดยสังเกตจากที่วัดระดับตาไก่ของขาตั้งกล้อง

3 วาดผังแปลงนาแบบตารางหมากรุกกำหนดระยะความกว้างยาวประมาณ 10 เมตร

4.ใช้ไม้ วัดระดับความต่างตามจุดเอส ตามผังแปลงนาจากรูปถ้าส่องกล้องวัดระดับและทำการบันทึกค่าความต่างระดับของแปลงนาด้วย

อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรเลือกที่จะขยายแปลงนาแต่ยังไม่มีรถคูโบต้ามือหนึ่ง ขอแนะนำให้ลองหาซื้อรถคูโบต้ามือสอง รถไถคูโบต้ามือสอง หรือ รถไถมือสอง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถมือหนึ่ง ทั้งนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายของเกษตรกรเองที่ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถเหล่านี้ได้มากกว่าครึ่องแน่นอน

แต่ทั้งนี้ต้องศูนย์จัดจำหน่ายต้องได้รับความน่าเชื่อจากเกษตรกรด้วย อย่างเช่นที่เว็บไซต์ http://kubotaasia.com ศูนย์จัดจำหน่าย รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา รถคูโบต้ามือสอง รถไถมือสอง ที่มั่นใจได้

Tags: คูโบต้ามือสอง, รถไถคูโบต้ามือสอง, รถไถมือสอง

วิธีปลูกมันสำปะหลัง

 1. 1. การเตรียมดิน

หากดินที่ทำการเพาะปลูกมันติดต่อกันหลายปี ควรปรับปรุงดิน เพื่อรักษาระดับผลผลิตในระยะยาว ด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเปลือกมัน

ที่หาได้ในท้องถิ่น หรือ ปลูกพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ หมุนเวียนบำรุงดิน ในกรณีที่พื้นที่ประเภทหญ้าคา ควรใช้ยาราวด์อัพหรือเครือเถาต่าง ๆ ควรใช้ยาสตาร์เรน ฉีดพ่นยาจำกัดเสียก่อนการไถ จากนั้นไถครั้งแรกโดยไถกลบวัชพืชก่อนปลูกด้วยผาน3 (อย่าเผาทำลายวัชพืช) ให้ลึกประมาณ 20-30 ซม. แล้วทิ้งระยะไว้ประมาณ 20-30 วัน เพื่อหมักวัชพืชเป็นปุ๋ยในดินต่อไป ไถพรวนด้วยผาน7 อีก 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม และรีบปลูกโดยเร็ว ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่

 1. การเตรียมท่อนพันธุ์

ใช้ท่อนพันธุ์มันที่สด อายุ 10-12 เดือน ตัดทิ้งไว้ไม่เกินประมาณ 15 วัน โดยติดให้มีความยาวประมาณ 20 ซม. มีตาไม่น้อยกว่า 5 ตา เพื่อป้องกันเชื้อราและแมลง ควรจุ่มท่อนพันธุ์ในยาแคปแทน1.6 ขีด (160 กรัม) ผสมร่วมกับมาลาไธออน20 ซีซี ในน้ำ 20 ลิตร ประมาณ 5 นาที ก่อนปลูก

 1. การปลูก

ปลูกเป็นแถวแนวตรง เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช โดยใช้ระยะระหว่างแถว 1.20 เมตร ระยะระหว่างต้น 80 ซม. และปักท่อนพันธุ์ให้ตั้งตรงลึกในดินประมาณ 10 ซม.

 1. การฉีดยาคุมเมล็ดวัชพืช

สำหรับการปลูกในฤดูฝนสภาพดินชื้น ควรฉีดยาคุมวัชพืชด้วยยาไดยูรอน (คาแม็กซ์) หลังจากการปลูกทันที ไม่ควรเกิน 3 วัน หรือก่อนต้นมันงอก หากฉีดหลังต้นมันงอก อาจทำให้ต้นมันเสียหายได้ ใช้ยาในอัตรา 6 ขีด (600 กรัม) ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ประมาณ 1 ไร่ครึ่ง

 1. การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ย

กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 ประมาณ 30-45 วัน หลังการปลูก โดยใช้รถไถเล็กเดินตาม หรือ จานพรวนกำจัดวัชพืช ติดท้ายรถแทรกเตอร์ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25-50 กก./ไร่ ห่างจากต้นมัน 1 คืบ (20ซม.) จากนั้นใช้จอบกำจัดวัชพืชส่วนที่เหลือ พร้อมกับกลบปุ๋ยไปด้วย หรือใส่ปุ๋ยโดยการขุดหลุม ห่างจากโคนต้น 1 คืบ แล้วกลบดินตามก็ได้ ข้อสำคัญควรใส่ปุ๋ยขณะที่ดินมีความชื้นอยู่ กำจัดวัชพืช ครั้งที่2 ประมาณ 60-70 วัน หลังการปลูก โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับครั้งแรก กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 ตามความจำเป็น โดยใช้จอบถาก หรือฉีดพ่นด้วยยากรัมม๊อกโซน (ควรใช้ฝากครอบหัวฉีด เพื่อป้องกันไม่ให้ยาโดนตาและลำต้นมัน)

 1. การเก็บเกี่ยว

ทำการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงอายุที่เหมาะสม คือ ประมาณ 10-12 เดือน พร้อมทั้ง วางแผนการเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการปลูกในคราวต่อไปส่วนของต้นมันสำปะหลังที่ไม่ใช้ เช่น ใบ กิ่ง ก้าน หรือ ลำต้น ควรสับทิ้งไว้ในแปลง เพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดในดินต่อไป

 

การทำนาดำ

 1. เตรียมดิน ครั้งที่ 1 การไถกลบตอชังและฟางข้าว โดยการใส่น้ำแปลงนาให้ดินมีความชื้นเพื่อง่ายต่อการปั่นจากนั้นปั่นจอบหมุนเพื่อย่อยตอชังและฟางข้าว

 1. และปิดหน้าดินเพื่อย่อยดินหมักเศษฟางทิ้งไว้ก่อนปลูก ประมาน 7-10 วัน เพื่อให้เศษฟางและตอชังย่อยสลาย
 2. เตรียมดิน ครั้งที่ 2 พรวนดินและลูบเทือกแต่ต้องปรับสภาพแปลงนาให้เหมาะสมกับการดำนา ปรับหน้าดินให้ราบเรียบไม่มีความลาดชันเพื่อจัดการน้ำง่าย
 3. การควบคุมและกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1โดยการฉีดพ่นสารคุมฆ่าวัชพืชก่อนงอก ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของวัชพืชในแปลงนา ควรฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงที่ลมสบ
 4. การเพาะกล้า การเตรียมวัสดุเพาะ วัสดุที่ใช้เพาะกล้า คือ แกลบเอผา หรือ ดินวัสดุที่เหมาะสม คือไมผงละเอียดไม่มีคาบน้ำมันและเชื้อราเมล็ดพันธุ์ข้าวควรมาจกแหล่งที่น่าเชื่อถือ เมล็ดพันธุ์ควรงอกมกว่า 85 % แล้วแช่เมล็ดพันธุ์ 1 คืน และบ่ม 1 วันเพื่อให้เมล็ดข้าวแตกตุ่มตาแล้วใส่วัสดุลงในถาและรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดข้าวบรรจุในเครื่องโรยเมล็ดข้าว โรยวัสดุเพาะพันธุ์ปิดหน้าและทำการบ่มไว้ 2คืนและนำไปอนุบาลต่อให้แปลงแผ่กล้า
 5. การปักดำด้วยรถดำนา คือการใช้รถดำนาพร้อมกับกล้าที่เตรียมไว้ ปักดำไปตามทางทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์หรือทิศทางลม เพื่อถ่ายเทอากาศได้ดี
 6. การจัดการน้ำหลังจากการปักดำจนถึงข้าวอายุ 30 วัน ถึงจะสูบน้ำเข้านา และควบคุมน้ำที่ระดับ 3-5 ซม.
 7. การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 อายุข้าวจะต้อง 22-25 วันเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเน้นใสธาตุอาหารหลักให้ครบตามที่ข้าวต้องการ
 8. การควบคุมละกำจัดวัชพืช ครั้งที 2 หลังจากปลูกไม่เกิน 30-35 วัน เพื่อกำจัดข้าววัชพืชหรือข้าวเรื้อรังที่ตกค้างในแปลงนาระหว่างแถวข้าว ไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของต้นข้าว
 9. การแกล้งข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ข้าวต้องอายุ 35 วัน โดยการใช้ท่อพีวี๙ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว เจอะรูรอบท่อให้การแกล้งข้าวโดยการปล่อยน้ำให้แห้งเองในช่วงอายุข้าว 35-45 วันแล้วเติมน้ำเพิ่มและปล่อยให้แห้งเองจนถึงข้าวตั้งท้องให้หยุดการแกล้ง เพื่อลดการใช้น้ำ ช่วยลดการใช้สารเคมีและโรคราต่างๆและเพิ่มการแตกกอของข้าวแล้วยังช่วยลดปัญหานาหล่มอีกด้วย
 10. การใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2ข้าวจะต้องมีอายุ 40-50 วันเน้นการใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง และธาตุอาหารครบเพื่อกระตุ้นการแตกกอของข้าวและเพื่อเร่งการแตกกอ
 11. การจัดการน้ำ สูบน้ำเข้านาให้ได้ระดับน้ำที่ 5 ซม. เพื่อให้ระดับน้ำพอเพียงต่อการเจริญเติบโตของข้าว และเพื่อรักษาระดับน้ำในแปลงไม่ให้วัชพืชเจริญเติบโตได้
 12. การใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3 อายุข้าวต้อง 60 วัน เน้นการใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง เพื่อเพิ่มจำนวนรวงข้าวและสะสมน้ำหนักเมล็ดก่อนใส่ปุ๋ยควรมีระดับน้ำในแปลงนา 7-10 ซม.

 

วิธีการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี

 

ฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม

·       ต้นฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละพื้นที่

·       ปลายฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม

·       ฤดูแล้ง ปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

 

การเตรียมดิน สำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์ของการเตรียมดิน เพื่อให้ผิวดินอ่อนตัว และห่อหุ้มเมล็ดข้าวโพดให้ชื้นอยู่เสมอ และให้ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก และทำลายเหง้าวัชพืชให้แห้งตายและฝังกลบซากวัชพืชเดิมให้จมดิน การไถพรวนควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายใต้หลักการ ไถดะให้ลึก ไถแปรให้ดินแตกละเอียด

1.      ไถดะ การไถด้วยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถให้ลึกประมาณ 30 ซม.เพราะการไถลึก จะทำให้ดินเก็บน้ำได้มาก และตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน เพื่อทำลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด

2.      ไถแปร ควรไถด้วยผาน 7 โดยไถขวางรอยเดิมของไถดะเพื่อย่อยดินก้อนใหญ่ให้แตก ทำให้ดินมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกได้อย่างสม่ำเสมอ

 

การปลูกและระยะปลูก ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.      ใช้เครื่องปลูก เลือกรูจานหยอดให้เหมาะกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะระบุไว้ที่ถุง โดยทั่วไปจะใช้ระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20-25 ซม. โดยปริมาณเมล็ดที่ใช้จะประมาณ 3-3.5 กก./ไร่ และ จะมีจำนวนต้นข้าวโพด/ไร่ ประมาณ 8,533-10,600 ต้นต่อไร่ ควรหยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึก 2.5-3 นิ้ว

2.      ใช้คนปลูก ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จะใช้เชือกในการกำหนดระยะให้มีระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 70 ซม. แล้วใช้จอบขุด หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดแล้วกลบ โดยจำนวนเมล็ดที่หยอดและระยะห่างระหว่างหลุม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ว่า สายพันธุ์นั้นเหมาะกับการปลูกถ